Preses Serviss privātuma politika | Preses Serviss

Preses Serviss privātuma politika

Informācija pēdējo reizi atjaunota 2020. gada 21. decembrī
SIA “Preses serviss”, reģistrācijas numurs 40003563888, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija (turpmāk arī “Preses serviss” vai “mēs”) kā personas datu apstrādes pārzinis, veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt Jūsu personu datu privātumu.

Preses serviss veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – “Regula”), kā arī citi spēkā esoši Latvijas Republikas normatīvie akti.

Šajā Privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs apkopojam, lietojam un aizsargājam Jūsu personas datus. Šī politika neietver informāciju par sīkdatņu izmantošanu Preses serviss mājaslapā (www.presesserviss.lv). Sīkdatņu izmantošanas politiku Preses serviss interneta resursos, tajā skaitā Preses serviss mājaslapā (www.presesserviss.lv), Jūs varat apskatīt ŠEIT.
Mums ir svarīgi informēt Jūs par Preses serviss veikto Jūsu personas datu apstrādi, tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību un saprotamību, dodot iespēju Jums paredzēt sekas personas datu nodošanas Preses serviss.

KAS IR PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE

Personas dati ir jebkura informācija vai informācijas daļas, kas attiecas uz fizisku personu (datu subjekts), kuru var tieši (piemēram, atsaucoties uz Jūsu vārdu, uzvārdu) vai netieši (piemēram, atsaucoties uz pseidonimizētiem datiem, tādiem kā unikāls identifikācijas numurs) identificēt.

Tas nozīmē, ka personas dati var būt elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese, mobilā tālruņa numurs, lietotājvārdi, profila attēli, personiskās vēlmes un iepirkšanās paradumi, lietotāja radīts saturs, finanšu informācija un dzīvesveida informācija. Tie var būt arī unikāli skaitliski identifikatori, piemēram, jūsu datora IP adrese vai jūsu mobilās ierīces MAC adrese, kā arī sīkdatnes.

Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

UZ KO ATTIECAS ŠĪ POLITIKA

Privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, kuru veic Preses serviss, neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz personas datus (Preses serviss mājaslapā, e-pastā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko persona tiek informēta brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Preses servisam.

 

Šī privātuma politika attiecas uz šādu Preses serviss veikto personas datu apstrādi:

  • Personas datu apstrāde, kas tiek veikta, saņemot un izpildot pieprasījumu preses izdevumu abonēšanas pakalpojumam, kas tiek iesniegti Preses serviss mājaslapā vai nosūtīti uz Preses serviss elektroniskā pasta adresi birojs@presessserviss.lv vai abone@presesserviss.lv;
  • Personas datu apstrāde, kas tiek veikta, lai atmaksātu naudu personai, kura abonējusi preses izdevumu VAS “Latvijas Pasts” vai SIA “Preses serviss”, gadījumos, kad preses izdevums netiek izdots un nevar tik sniegts preses izdevuma abonēšanas pakalpojums vai ir samazināts preses izdevuma periodiskums.

PRESES SERVISS VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES APJOMS, NOLŪKS, PAMATOJUMS UN ILGUMS

PIEPRASĪJUMS PRESES IZDEVUMU ABONĒŠANAS PAKALPOJUMAM

Šī personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana. Personas datu apstrāde tiek veikta ar nolūku pēc personas pieprasījuma veikt personas abonēto preses izdevumu piegādi uz personas norādīto adresi.

Lai izpildītu Jūsu pieprasījumu abonēšanas pakalpojumam, mums ir nepieciešama Jūsu piegādes vietas adrese, vārds un uzvārds. Personas datus, kas nepieciešams, lai veiktu preses izdevuma abonēšanas piedāvājumu un pēc tam nodrošinātu tā piegādi, Preses serviss var iegūt Preses serviss mājaslapā, e-pastā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski.

Jūsu e-pasta adresi Preses serviss mājas lapā iegūst, kad Jūs attiecīgajā Preses serviss mājaslapas laukā ievadāt sava e-pasta adresi un nospiežat saiti, ar nosaukumu “NOSŪTĪT”.

Brīdī, kad Jūs nospiežat saiti ar nosaukumu “NOSŪTĪT”, Jūs sniedzat Preses Servisam piekrišanu personas datu apstrādei, kuras mērķis ir izpildīt Jūsu pieprasījumu preses izdevumu abonēšanas pakalpojumam.

Pēc e-pasta saņemšana Preses serviss palūgs piegādes vietas adresi, lai aprēķinātu un jums piedāvātu preses izdevuma abonēšanas cenu. Ja izlemsiet saņemt no mums preses izdevuma abonēšanas pakalpojumu, Preses Serviss jums izrakstīs rēķinu.

Jūsu sniegtā  piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz Jūsu vēlmi sniegt Preses servisam Jūsu norādīto e-pasta adresi, preses izdevuma piegādes adresi, vārdu un uzvārdu, lai mēs izpildītu Jūsu pieprasījumu preses izdevumu abonēšanai.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, kas tiek veikta, Preses serviss saglabājot rēķinu preses izdevuma abonēšanas pakalpojumam, ir normatīvie akti grāmatvedības jomā.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot pieprasījumu par piekrišanas atsaukšanu uz e-pasta adresi birojs@presessserviss.lv.

Sniedzot piekrišanu datu apstrādei, Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, sniegtie personas dati ir precīzi. Citu personu personas datus ir aizliegts nosūtīt. Ja tiek konstatēts, ka Preses serviss ir saņēmis citu personu personas datus, tie tiks dzēsti.

Pēc Jūsu pieprasījuma piekrišanas atsaukuma saņemšanas un apstrādes, mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi un dzēsīsim iesūtītos personas datus. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Šīs personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai netiek pieņemti automatizēti individuāli lēmumi, tostarp netiek veikta profilēšana, kas Jums varētu radīt tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik Jūs ilgi vēlēsieties saņemt abonēšanas pakalpojumu, vai kamēr Jūs nebūsiet atsaucis piekrišanu šai personas datu apstrādei, vai, ja normatīvie akti nosaka dokumentu glabāšanas laiku (rēķins fiziskai personai).

NAUDAS ATMAKSA PERSONAI, KURA ABONĒJUSI PRESES IZDEVUMU VAS “LATVIJAS PASTS” VAI SIA “PRESES SERVISS”, GADĪJUMOS, KAD PRESES IZDEVUMS NETIEK IZDOTS UN NEVAR TIK SNIEGTS PRESES IZDEVUMA ABONĒŠANAS PAKALPOJUMS VAI PRESES IZDEVUMAM IR MAINĪTS IZDOŠANAS PERIODISKUMS

Lai atmaksātu Jūsu iemaksāto vai pārmaksāto naudu par preses izdevuma abonēšanu VAS “Latvijas pasts” vai SIA “Preses Serviss”, Preses serviss Jums var lūgt iesniegt šādus savus personas datus:

— uzvārds;

— vārds;

— telefona numurs;

— e-pasta adrese;

— bankas konta numurs.

Šos personas datus Preses serviss iegūst, kad Jūs nosūtāt parakstītu iesniegumu Preses serviss naudas atmaksai, izmantojot kādu no šādām pieteikuma nosūtīšanas iespējām:

—  izmantojot          saņemto iesnieguma formu, un to nosūtot Preses servisam uz adresi: SIA “Preses serviss”, adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija;

  • parakstītu un ieskenētu iesnieguma formu nosūtot uz Preses serviss elektroniskā pasta adresi birojs@presessserviss.lv.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, kas tiek veikta, saņemot un izskatot Jūsu pieteikumu naudas atmaksai, ir Jūsu piekrišana.

Iesniedzot savus personas datus, Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, sniegtie personas dati ir precīzi. Citu personu personas datus ir aizliegts nosūtīt Preses serviss.

Brīdī, kad Jūs nosūtāt Preses serviss savus personas datus, izmantojot kādu no iepriekš minētajiem pieteikuma nosūtīšanas veidiem, Jūs sniedzat Preses serviss piekrišanu personas datu apstrādei, kuras mērķis ir izskatīt Jūsu pieteikumu un veikt naudas atmaksu.

Jūsu sniegtā piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz Jūsu vēlmi sniegt Preses serviss Jūsu norādītos personas datus, lai mēs izskatītu Jūsu pieteikumu naudas atmaksai un veiktu naudas atmaksu.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, kas tiek veikta, Preses serviss saglabājot Jūsu pieteikumu naudas atmaksai, ir normatīvie grāmatvedības jomā.

Šīs personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai netiek pieņemti automatizēti individuāli lēmumi, tostarp netiek veikta profilēšana, kas Jums varētu radīt tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.

Pēc Jūsu pieprasījuma, kurā jūs atsaucat piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi un dzēsīsim iesūtītos personas datus. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Personas dati tiek glabāti ne ilgāk par 1 (vienu) gadu pēc abonēšanas termiņa beigām, ja gadījumā tiek celtas pretenzijas, vai kamēr Jūs nebūsiet atsaucis piekrišanu šai personas datu apstrādei, vai, ja normatīvie akti nosaka noteiktu laiku grāmatvedības dokumentu glabāšanai.

KĀ PRESES SERVISS AIZSARGĀ JŪSU PERSONAS DATUS

Lai aizsargātu Jūsu datu privātumu un nodrošinātu to drošību, mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai tam Preses serviss personālam, kuram šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu pienākumus, kuri izriet no to darba veikšanas vai ir saistīti ar to. Tiek veiktas Preses serviss darbinieku apmācības Jūsu datu privātuma, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai. Jūsu dati tiek glabāti uz mūsu servera šifrētā formātā, kā arī sūtot informāciju tiek izmantoti šifrēti kanāli.

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp Regulas 12. – 22. pants, Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Preses serviss veikto Jūsu personas datu apstrādi:

— Iegūt papildu informāciju par Preses serviss veikto Jūsu personas datu apstrādi un pieprasīt Preses serviss rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju;

— Lūgt labot Jūsu personas datus (ja konstatējat, ka Preses serviss rīcībā esošā informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Preses serviss tos labot);

— Atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei (Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei);

— Lūgt Jūsu personas datu dzēšanu;

— Lūgt ierobežot personas datu apstrādi (Preses serviss rīcībā esošo Jūsu personas datu iezīmēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi nākotnē);

— Lūgt datu pārnesamību (iespēja saņemt savu personas datu informāciju mašīnlasāmā formātā);

— Iebilst pret datu apstrādi, kas pamatota ar Preses serviss leģitīmajām interesēm.

Šīs tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota. Piemēram, Preses serviss ir tiesības atteikt personas datu apstrādes pātraukšanu, ja Preses serviss norāda uz uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Lai izmantotu savas tiesības, Jums ir jāvēršas pie Preses serviss ar pieprasījumu nosūtot to uz e-pasta adresi: birojs@presesserviss.lv vai nosūtot vēstuli uz Aiviekstes iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija, to adresējot SIA “Preses serviss”.

IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI

Jūsu personas dati netiek  nosūtīti ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Var būt situācijas, kad Jūsu personas dati tiek nodoti Preses serviss pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu (IT) sistēmu nodrošinātājiem, preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniedzējiem , tai skaitā, VAS “Latvijas pasts”, SIA “Proelia B”, kurjeriem.

Šādu pakalpojumu sniedzēju loma Jūsu personas datu apstrādē ir apstrādātājs un Preses serviss kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir atbildīgs par tā izvēlēto pakalpojumu sniedzēju veikto Jūsu personas datu apstrādi. Preses serviss izmanto pakalpojumu sniedzējus, ja tie atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem personas datu apstrādes un drošības standartiem.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

Šajā politikā minēto personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Preses serviss”, reģistrācijas numurs 40003563888, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija.

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai par Preses serviss veikto Jūsu personas datu apstrādi, vai arī ja Jums ir radušies citi jautājumi, papildus informāciju Jūs varat saņemt, rakstot pieprasījumu uz e-pasta adresi: birojs@presesserviss.lv vai nosūtot pieprasījumu uz Aiviekstes iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija, to adresējot SIA “Preses serviss”.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU

Mūsu darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts Inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, lūdzam Jūs vispirms sazināties ar Preses serviss, ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011; e-pasts: info@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131).